top of page

PORADENSTVÍ PRO ESG REPORTING
OBRAŤE STRAŠÁKA V KONKURENČNÍ VÝHODU

Wind Turbine

Pomůžeme Vám zavést funkční ESG Reporting

S námi tímto náročným úkolem proplujete: ukážeme vám, že při správném nastavení procesu pro vás ESG reporting přestane být strašákem. Naopak se může stát vaší konkurenční výhodou.

POŽADAVKY - DATA - KRITÉRIA - STRATEGIE

Příprava na ESG ve 4 krocích: 

Analýza

výchozí situace &
potřeb a požadavků

Definice cílů

a stanovení hodnotících kritérií a hodnot

Sběr dat a informací

identifikace významných oblastí a témat

Formulace strategií

pro jednotlivé oblasti vč. rozvojových plánů

CO JE A PROČ ESG REPORTING?

ESG je zkratkou pro Environment, Social a Governance. Smyslem ESG reportingu je vyjádřit dopad podniku na životní prostředí, společnost a nejširší okolí firmy, tzv. stakeholders, a způsob řízení organizace. Výsledek představuje tzv. ESG skóre, tedy číselnou hodnotu, která změří „odpovědnost“ a „udržitelnost“ firmy. ESG report (Zpráva o udržitelnosti) bude samostatnou součástí Výroční zprávy a podléhat auditu. 

Kdo má povinnost ESG reportingu?
2024: Podniky, které reportují podle NFRD  
2025: Velké podniky (250+ zaměstnanců, čistý obrat 1 mld. Kč nebo bilanční suma přes 0,5 mld. Kč)  
2026: Malé a střední podniky kótované na burze
Dobrovolně-povinně: Všechny ostatní podniky. Proč? Dozvíte se zde


Povinnost se vztahuje i na konsolidující účetní jednotky, které překročí průměrný počet 500 zaměstnanců.

Jaké jsou oblasti ESG reportingu?

Environment = životní prostředí: 

 • Klimatická změna 

 • Odpadové hospodářství a znečištění 

 • Principy cirkulární ekonomiky a recyklace 

 • Vodní zdroje a kvalita vody 

 • Biodiverzita 

 • Politiky na ochranu životního prostředí 

 • Příležitosti pro životní prostředí 

 • atd...

Social = společnost a sociální politika:

 • Lidské zdroje – vlastní zaměstnanci a péče o ně

 • Zdraví a bezpečnost na pracovišti 

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • Ostatní stakeholdeři

 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 • Bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitelů

 • aj...

Governance = řízení podniku: 

 • Firemní kultura, firemní hodnoty 

 • Obchodní etika, etický kodex 

 • Nezávislost a odměňování managementu 

 • Řízení rizik, interní kontroly
  a audit 

 • Transparentnost, compliance 

 • Whistleblowing, boj proti korupci a úplatkářství

 • a další...

Green Pattern

5 kroků, kterými vás provedeme při implementaci ESG reportingu

Vstupní
analýza situace

& potřeb
a požadavků 

Identifikace významných oblastí a témat & sběr dat
a informací 

Definice cílů a stanovení měřitelných kritérií
a hodnot 

Formulace strategií pro jednotlivé oblasti vč. rozvojových plánů 

Sestavení ESG reportu 

Wind Turbine Engineers

"Příprava ESG reportingu je náročná jak z hlediska času, tak na další zdroje, a to zejména při zpracovávání první zprávy. Správným nastavením celého procesu hned v úvodu však lze docílit toho, že v dalších letech bude zpracování jednodušší a přestane být strašákem. Naopak, i když na vaši firmu nedopadne přímo coby zákonná povinnost, může se stát vaší konkurenční výhodou."

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE

 

Rádi si vyslechneme vaše potřeby, popíšeme jak probíhá naše konzulatce a jak bychom danou problematiku řešili, následně připravíme návrh řešení
šitý na míru vaší organizaci.
bottom of page