top of page

Analýza podnikové sféry 2017

Aktualizováno: 10. 8. 2020

Na začátku června zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách Finanční analýzu podnikové sféry za rok 2017. Analýza představuje unikátní pohled na vývoj nefinančních podniků. Prezentuje při tom pohled na efektivnost odvětví pomocí ukazatele ekonomického zisku (EVA). Vzdor ekonomickému boomu, závěry pro tuzemské podniky nevyznívají zcela pozitivně.Cílem Finanční analýzy podnikové sféry je analyzovat vývoj odvětví, jejichž výkonnost se odráží v souhrnném ukazateli tvorby HDP. Klíčové nálezy vám přinášíme exkluzivně na následujících řádcích.


Podle definice sektor nefinančních podniků zahrnuje institucionální jednotky, jejichž rozdělovací a finanční transakce jsou odlišné od transakcí jejich vlastníků, které jsou tržními výrobci, jejichž základní činností je výroba výrobků a nefinančních služeb. Zdroj: ČSÚ

Ekonomický zisk se v roce 2017 v odvětví nefinanční podniky celkově držel ve vysokých kladných hodnotách, tzn. podniky tvořily hodnotu pro své majitele. To by se mohlo jevit jako dobrá zpráva, ovšem: 1) efektivnost se meziročně zhoršila, tj. zhodnocení vloženého kapitálu do podniků meziročně pokleslo., 2) ekonomický zisk byl kladný pouze u soukromých podniků pod zahraniční kontrolou. Podniky pod státní kontrolou a soukromé podniky pod domácí kontrolu vykazovaly záporné hodnoty ekonomického zisku.

Hodnota ekonomického zisku (EVA) je nejsyntetičtějším ukazatelem konkurence-schopnosti podniku. Kladná hodnota značí, že podnik je v daném období konkurenceschopný. U nefinančních podniků jako celku došlo ke zhoršení tvorby EVA, meziročně se hodnota EVA snížila o 54,3 mld. Kč. Toto snížení bylo způsobeno zhoršením efektivností, resp. poklesem dosahované marže.

Z hlediska institucionálních sektorů je mezi nefinančními podniky patrná dominance soukromého sektoru pod zahraniční kontrolou, který jako jediný dosahuje meziročního růstu u všech ukazatelů. Co se týče hodnoty ekonomického zisku, pozitivních hodnot dosahují pouze soukromé podniky pod zahraniční kontrolou. Ze srovnání vychází, že soukromé podniky pod domácí kontrolou stále nejsou dostatečně efektivní.


Neefektivní a ekonomicky ztrátové podniky tvoří okolo poloviny aktiv, tržeb a zaměstnanců.

Počet zaměstnanců se v nefinanční sféře v porovnání s rokem 2016 zvýšil o téměř 18 tis., přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán v průmyslu a službách. Rovněž došlo u nefinančních podniků k nárůstu tržeb o 330 mld. Kč. Růst tohoto ukazatele byl zaznamenán ve všech sledovaných odvětvích. Aktiva celkem meziročně vzrostla o 130 mld. Kč. V meziročním srovnání byla vyšší také produktivita práce, a to především díky stavebnictví, vybraným a ostatním službám (dělení podle CZ-NACE). K poklesu produktivity práce došlo jak v zemědělství, tak v průmyslu. Průměrná mzda ve všech agregacích meziročně vzrostla.


Zdroj: HPCG pro Magazín KPCG

 

Finanční analýza podnikové sféry za rok 2017 se soustřeďuje na měření ekonomických výsledků odvětví. V pojetí Finanční analýzy je za úspěšné považováno to odvětví, ve kterém v podílu na tržbách převažují podniky tvořící hodnotu pro své majitele. Takový podnik má rentabilitu vlastního kapitálu vyšší, než je alternativní náklad na vlastní kapitál (očekávaná rentabilita vzhledem k rizikovosti podnikání v daném odvětví, zadluženosti podniku a dalším faktorům). Když podnik tvoří hodnotu, je majitel spokojen s jeho výkonností. Tvorba ekonomické přidané hodnoty je odrazem konkurenceschopnosti podniku. Spokojený majitel má zájem na rozvoji takovéhoto „stroje na peníze“ a je ochoten do něj dále investovat, a to nejen do kapitálu, ale i do hlavního hybatele úspěchu podniku, tj. do zaměstnanců. Spokojení majitelé, spokojení zaměstnanci a vyrábějící podnik mají multiplikační efekt pro navazující kooperační vztahy a znamenají přínos pro rozvoj ekonomiky a pro státní rozpočet. Podrobně se s dokumentem Finanční analýza MPO za rok 2017 můžete seznámit na: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/2018/6/FA2017.pdf

Comments


bottom of page