top of page

Udržitelnost zůstává na předním místě úkolů top-managementu evropských firem

Říká aktuální průzkum, který realizovala IDC – přední globální společnost zabývající se průzkumem trhu. Popisuje, jak se iniciativy v oblasti udržitelnosti a CSR mění z „nice to have“ na „must have“ vlivem potřeby zajištění souladu firemního života s ESG.

Tlak na zlepšování výkonnosti podniků v oblasti udržitelnosti se v regionu EMEA stále zvyšuje více než v jiných regionech světa, a to především vlivem tzv. Zelené dohody EU (Green Deal). Především taxonomie EU a směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) jsou hlavními hnacími silami, protože vytvářejí – světově vůbec poprvé – komplexní rámec standardů pro podávání tzv. ESG výkazů (ESG reporting) a také vyžadují zajištění a audit dodržování firemních standardů.


graf - investiční priority evropských CEO
Graf 1: Hlavní priority investic evropských CEO

Průzkum IDC provedený v únoru 2024 ukázal, že evropští CEO a další C-level manageři za dvě nejdůležitější priority považují zlepšení řízení rizik a splnění cílů/požadavků souvisejících s ESG (graf 1). Graf 2 ukazuje, jak jednotlivé iniciativy v oblasti CSR zlepšují zkušenosti zaměstnanců a přispívají k plnění požadavků ESG.


graf - CSR aktivity přispívající k naplňování požadavků ESG
Graf 2: CSR aktivity přispívající k naplňování požadavků ESG

Na otázku týkající se rizikových faktorů, které ovlivňují jejich podnikání, dotázaní výkonní ředitelé uvedli jako svou prioritu číslo 3 změnu cílů a předpisů ESG, což je pokles oproti číslu 1 v předchozím roce. To lze vysvětlit tím, že jako aktuálně větší rizikové faktory jsou vnímána jiná témata, jako je digitalizace podnikání a makroekonomické tlaky (pozn. HPCG: ceny energií, nedostatek pracovníků na trhu, válka na Ukrajině aj.), ale také tím, že regulace ESG / CSRD je nyní poněkud jasnější. V polovině roku 2023 byly stanoveny evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (ESRS = European Sustainability Reporting Directive), které poprvé v historii vytvořily společný rámec pro vykazování udržitelnosti v celé EU, který doplňuje finanční výkaznictví. ESRS vytváří celoevropský společný rámec pro vykazování udržitelnosti vedle finančního výkaznictví.


Pokud jde o investice, ESG je daleko v popředí dokonce i před tolik propagovanou technologií jakou je generativní umělá inteligence. Iniciativy AI v oblasti IT však mohou být nástroji umožňujícími dosažení části cílů ESG, resp. udržitelnosti. IDC předpovídá, že už během roku 2024 až 35 % organizací posune své metriky ESG a správu dat nad rámec možností reportingu a využije AI k vytváření nákladových přínosů a konkurenčních výhod založených na udržitelnosti.


Snížení spotřeby hardwaru, papíru, emisí uhlíku, nákladů na dopravu a logistiku a dojíždění díky hybridní práci. Automatizace podnikových procesů a optimalizace pracovních postupů eliminuje nákladné a zbytečné procesní kroky a vede k vyšší produktivitě a zvýšení ziskovosti. To jsou faktory, které uvádějí respondenti v průzkumu IDC 2023 European Printing, Imaging and Document Solutions (IPDS) Survey. Téměř 50 % jich uvedlo, že součástí firemní programu udržitelnosti jsou cíle související s kompenzací emisí uhlíku v souvislosti s tiskem; 42 % uvedlo, že o jejich zavedení uvažuje. Ve stejném průzkumu na otázku ohledně motivu používat recyklovaný hardware odpovědělo 46 % respondentů, že je to jejich firemní politika. Přestože bylo dosaženo velkého pokroku zejména v oblasti životního prostředí, v sociální části ESG je stále co zlepšovat, zejména v souvislosti s nově se objevujícím tématem nucené práce.

Evropská legislativa

Zatímco vnímané měkké faktory, jako zaměstnavatel, zaměstnanci a zákazníci, jsou hnací silou iniciativ v oblasti udržitelnosti / CSR, skutečným faktorem, který nutí firmy ke změnám je regulace a dodržování předpisů ESG, jak je patrné z grafu č. 3. Regulace dle IDC je a bude klíčovým „motorem udržitelnosti“ v Evropě. V platnost vstoupilo nebo vstoupí množství vyvíjejících se a nových předpisů. Velká část z nich vychází z Green Dealu, ale existují také národní předpisy (například německý zákon o dodavatelském řetězci nebo nařízení o právu na opravu), které vyplývají z jednotlivých klimatických akčních plánů národních vlád.


Lze očekávat další právní vývoj, protože soudní rozhodnutí ze soudních sporů týkajících se klimatu (např. Belgie, Německo) nutí vlády, aby pokročily ve svém úsilí o environmentální udržitelnost. Jejich konkrétní dopady jsou však zatím nejasné, stejně jako např. z poslední směrnice EU o trestné činnosti v oblasti životního prostředí. Pro podniky působící v Evropě bude důležité sledovat vývoj regulačních změn.

graf - hlavní hnací síly naplňování požadavků ESG a udržitelnosti
Graf 3: Přehled evropské regulace

Závěrem

IDC se domnívá, že do roku 2027 budou vedoucí pracovníci obchodních a IT oddělení organizací G2000 (pozn. HPCG: 2000 největších veřejně obchodovaných firem světa) v zájmu naplnění svých ambicí v oblasti udržitelnosti věnovat nejméně 20 % svých výdajů na digitální technologie na iniciativy v oblasti udržitelnosti. Kromě toho IDC také předpovídá, že v zájmu zmírnění právních rizik a posílení své značky a konkurenční výhody bude téměř polovina CIO do roku 2025 motivována k automatizaci dodržování právních předpisů a ESG. Digitální technologie, umělá inteligence a ESG jsou neoddělitelně propojeny.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page